Java e testeve

Të nderuar,
The British School of Kosova vazhdimisht vlerësimin e bën në rezultatet e të nxënit për kompetenca. Meqenëse vlerësimi është procesi i mbledhjes së informatave dhe nxjerrjes së gjykimeve për arritshmërinë ose performancën e nxënësve, kësaj radhe shkolla prezanton idenë e krijimit të javës së testeve, duke pasur në fokus sigurimin dhe zhvillimin e cilësisë në mësimdhënie dhe nxënie.
Bazuar në disa praktika ndërkombëtare dhe analizuar nga stafi akademik i BSK-së, java e testeve do të ndikoi tek nxënësit në menaxhimin e vetes së tyre, në ruajtjen, afirmimin dhe prezantimin më dinjitoz të personalitetit të tyre.
Përparësi e këtij organizmi të ashtuquajtur “Java e testeve” është informimi paraprak i nxënësve, koha e mjaftueshme për t’u përgatitur dhe arritshmëria më e lartë e suksesit.
“What we learn with pleasure we never forget”
Alfred Mercier

Suksese!

Data a javës së testeve SH.M.U
Data a javës së testeve SH.M.U