Dokumentet e nevojshme

  • Formulari i regjistrimit (mund të shkarkohet nga ueb faqja ose të merret në kopje fizike në hapësirat e shkollës)
  • Certifikata e lindjes (jo më e vjetër se 6 muaj)
  • Kopje e letërnjoftimit të prindërve/kujdestarëve ligjorë të nxënësit
  • Fletëkalimi nga shkolla ku nxënësi ka mbaruar klasën paraprake (vlen për nxënësit që regjistrohen në klasat 2-9)
  • Dëftesa originale për kryerjen e shkollës së mesme të ulët (klasa 6-9), respektivisht dëftesa e vitit paraprak të shkollimit (vlen për nxënësit që regjistrohen në klasat 10-12)
Text Section Image