Zyrtari për sinjalizim

Zyrtari për sinjalizim: Verona Ahmeti
Tel: +383 48 999 248
E-mail: [email protected]
Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18303
Formulari për raportim (gjendet më poshtë)

Formular për raportim