10 arsye pse duhet të zgjedhet BSK!!!

  1. Staf i kualifikuar i mësimdhënësve vendorë dhe të huaj
  2. Klasë me mësimdhënie në gjuhën angleze (klasa ndërkombëtare)
  3. Qasje bashkëkohore në raportet nxënës-mësimdhënës
  4. Program i larmishëm i aktiviteteve jashtëkurrikulare
  5. Metodologji bashkëkohore e mësimdhënies bazuar në parimin e gjithëpërfshirjes
  6. Mësim gjithëditor me orar fleksibil
  7. Gjithëpërfshirja në vendimmarrje në trekëndëshin: prindër-nxënës-mësimdhënës
  8. Nivel i lartë i sigurisë
  9. Shërbime efektive profesionale për mirëqenien e nxënësve
  10. Infrastrukturë moderne
Text Section Image