Uniforma

Shkolla “The British School of Kosova” është e organizuar dhe vepron në përputhje me standardet botërore për sistemin arsimor, dhe një nga elementët mjaft të rëndësishëm  e vlerëson edhe kodin e veshjes së shkollës.

Me qëllim të promovimit të barazisë dhe parimeve morale dhe njerëzore, në shkollë është e zakonshme bartja e uniformave të shkollës për nxënesit, mësimdhënësit dhe pjesën tjetër të personelit.

Uniforma është unike, me dizajn modern, e cila ofron komoditet në qëndrimin tërëditor të nxënësve në shkollë.

Galeria