Dokumente

Për t’u informuar më lehtë lidhur me procedurat dhe rregullat e shkollës, ju lutem gjeni të bashkëlidhura dokumentet si më poshtë:

- Politikat dhe procedurat e ankesave
- Rregullat e ndihmës së parë
- Shpërblimet dhe masat ndëshkuese.

Main image