Formularët

Për t’u informuar më lehtë lidhur me procedurat e regjistrimit dhe rregullat e shkollës, ju lutem gjeni të bashkëlidhur formularët dhe dokumentet si më poshtë:

- Formulari i regjistrimit
- Formular i aplikimit për bursë
- Formulari për ankesa
- Formulari për lejimin e daljes nga objekti shkollor gjatë kohës së mësimit
- Formulari për ndërrimin e paralelës
- Formulari për ndërrimin e drejtimit

Main image