Formularët

Për t’u informuar më lehtë lidhur me procedurat e regjistrimit dhe rregullat e shkollës, ju lutem gjeni të bashkëlidhur formularët dhe dokumentet si më poshtë:

- Formulari i regjistrimit
- Formulari për ndërrimin e paraleles
- Formulari për ndërrimin e drejtimit
- Formulari për lejimin e daljes nga objekti shkollor gjatë kohës së mësimit
- Formulari i çregjistrimit
- Formular i aplikimit për bursë
- Formulari për ankesa

Main image